تغییرات کوچک، دستاوردهای بزرگ
فراتر از مد، فراتر از مرزها
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
commercial space 1
مترمربع فضای تجاری
0 +
industrial space
مترمربع فضای صنعتی
0 +
personnel
پرسنل فعال
0 +

کسب و کار ها

تغییرات کوچک، دستاوردهای بزرگ

banimode

بانی مد

New Project 10

جین وست

meta club 1

متا جیم

balcofe

بالکافه

New Project 11

دلیش

دیجی واش

دیجی واش

مجموعه فناوری اطلاعات دومیل

دومیل

New Project 3

اینشو

فضای کاری
0 +
همکار
0 +
تعداد شعب
0

جین وست

فضای کاری
0 +
همکار
0 +

سراسر ایران

بانی مد

فضای کاری
0 +
همکار
0 +
تعداد شعب
0

بالکافه

خدمات با کیفیت، تأثیر جهانی

تقویت رشد پایدار