برگزاری دوره آموزشی کمک های اولیه

دوره کمک های اولیه در تیر و مرداد ماه سال ۱۴۰۲ در ۲ گروه در مرکز آموزش هلدینگ آواکتان برگزار گردید.

در این دوره آموزشی مواردی همچون:

ارزیابی صحنه حادثه (در حوادثی مانند : تصادفات ، سقوط ، انفجار و …(اصول حفاظت فردی)، روش مواجهه با مصدوم: ارزیابی مقدماتی (ارزیابی هوشیاری به روش AVPU ، تنفس (خفگی با جسم خارجی در بزرگسالان و احیای قلبی – ریوی)، تزریقات ( سرم، آمپول)، سوختگی ها تدریس گردید.