برگزاری کانون ارزیابی و توسعه در هلدینگ آواکتان

کانون ارزیابی و توسعه در هلدینگ آواکتان برای تعدادی از همکاران شرکت دومیل برگزار گردید.

این کانون با همکاری موسسه رشد سرمایه انسانی ایرانیان (رسا) و در محل سالن های آموزش هلدینگ آواکتان اجرا گردید.

 

کانون ارزیابی فرایندی است که در آن گروهی از متقاضیان با استفاده از طیف گسترده‌ای از تمرینات انتخابی، در زمان و مکان یکسان ارزیابی می‌شوند. این تمرینات به موقعیت شغلی خاصی بستگی دارند که شرکت کنندگان برای آن در نظر گرفته شده اند. آزمون‌های انجام شده در این کانون برای تدوین برنامه توسعه و آموزش استفاده می‌شوند

ما در معاونت منابع انسانی هلدینگ آواکتان برای ارزیابی نیروی کار آینده یا فعلی خود به دلایل مختلف از جمله شناسایی نیازهای آموزشی، شناسایی پتانسیل بالا و برنامه ریزی جانشینی، از کانون ارزیابی استفاده می کنیم.

ما در مرحله بعدی مسیر توسعه هر یک از افرادی که در این کانون حضور داشته اند را جهت دریافت آموزش و توسعه با استفاده از منابع مختلف و با تاکید بر خودآگاهی و مسئولیت‌پذیری، را برنامه ریزی خواهیم کرد.